Statut

  STATUT TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w URSUSIE

  Rozdział I - Postanowienia ogólne
  §  1
  Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zwane dalej „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, jest organizacją dobrowolną, samorządną i neutralną światopoglądowo osób starszych, działających w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia oraz turystyki o celach nie zarobkowych.
  § 2
  Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych Ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.
  § 3
  1. Siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus m.st.Warszawy.
  2. Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus i miasto st. Warszawa.
  § 4
  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Biblioteką Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
  § 5
  Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami oraz dotacje.

  Rozdział II - Cele i środki działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  § 6
  Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
  1) prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk,
  2) aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
  3) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  4) propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych.
  § 7
  Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele, w szczególności przez:
  1) organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć,
  2) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
  3) organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych oraz wczasów,
  4) udział w badaniach naukowych, szczególnie w zakresie gerontologii społecznej,
  5) organizowanie konferencji naukowych,
  6) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyką trzeciego wieku,
  7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
  8) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  9) prowadzenie zespołów zainteresowań,
  10) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  11) występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  Rozdział III- Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ich prawa i obowiązki.
  § 8
  1. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
      1) członków zwyczajnych,
      2) członków honorowych,
      3) członków wspierających,
  2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym i nie pozbawiona praw publicznych.
  3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź osoba fizyczna, która uznaje cele statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  § 9
  1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
  2. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku według wzoru ustalonego przez Zarząd oraz wpłaca wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
  3. Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Towarzystwa.
  4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
  § 10
  1. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są:
      1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      2) popierać działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zmierzające do wzrostu i znaczenia roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego środowiska,
      3) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
      4) regularnie opłacać składki w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków w oparciu o wniosek przedłożony przez Zarząd.
      5) do posiadania aktualnej legitymacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  2. Członkowie zwyczajni Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:
      1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
      2) brania udziału we wszystkich formach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      3) wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
      4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków,
      5) wybierania i wybieralności do organów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      6) wglądu w protokóły Walnych Zebrań Członków, rocznych sprawozdań Zarządu, planów(budżetu) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, protokółów Komisji Rewizyjnej, pism pokontrolnych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
      7) odwołania się do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  3. Członkowie honorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto
  - zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w ust.2 pkt.2- 4 i 7. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przestrzegania Statutu. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
  § 11
  Ustanie członkostwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje przez:
      1) skreślenie z listy członków,
      2) wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  § 12
  1. Skreślenie z listy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w przypadku:
      1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
      2) śmierci członka.
  2. Wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje w przypadku:
      1) działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i regulaminami Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      2) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku, w rozumieniu roku akademickiego tj. od 1 października do 30 września roku następnego,
      3) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
      4) rażącego naruszenia zasad statutowych.

  3. Ustanie członkostwa wspierającego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje przez:
      1) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa,
      2) zaprzestanie działalności wspierającej,
      3) utratę osobowości prawnej,
      4) wykluczenie uchwałą Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał.
  4. Członkostwo członka honorowego ustaje przez:
      1) skreślenie z rejestru członków z powodu śmierci członka,
      2) wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał.
  § 13
  1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowi przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
  2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

  Rozdział IV - Władze Towarzystwa
  § 14
  Władzami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa 3 lata.
  3. Wybór władz (ust.1 pkt.2 i 3. odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze konstytuują się we własnym zakresie tego samego dnia, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków.
  4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
  5. W drugim terminie uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu Członków.
  § 15
  1. Najwyższą władzą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie jest władne do podjęcia uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w § 14 ust. 4 Statutu:
  – Zarząd może wyznaczyć drugi termin w tym samym dniu i po upływie 30 minutowego oczekiwania niezależnie od ilości obecnych członków
  – zebranie jest władne do podejmowania uchwał.
  Warunkiem jest uprzedzenie członków o takiej ewentualności w zawiadomieniu dotyczącym zwołania Walnego Zebrania Członków.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
      1) z własnej inicjatywy,
      2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
      3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

  4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz, protokolant.
  § 16.
  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
      1) uchwalenie programu działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, regulaminów i planów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
      3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      4) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      5) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
      6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
      7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      8) uchwalanie zmian Statutu,
      9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa,
      10) nadawanie godności członka honorowego.
  2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
      1) członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
      2) członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

  § 17
  1. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z 5 – 9 członków, w tym prezesa , 1 wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
  2. Do kompetencji Zarządu należy:
      1) reprezentowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
      2) realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
      3) podejmowanie uchwały o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
      4) prowadzenie spraw członkowskich,
      5) kierowanie bieżącą pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      6) powoływanie Rady Programowej, Komisji stałych i doraźnych oraz zespołów w miarę potrzeby,
      7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
      8) składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz planów działania na Walnym Zebraniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      9) zarządzanie majątkiem i funduszami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      10) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego.

  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
  4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje członek Zarządu prowadzący zebranie oraz protokolant. Do protokółu załącza się listę uczestniczących w posiedzeniu.
  5. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.
  § 18
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
  2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, w pełni suwerennym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z którymkolwiek członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podporządkowania z tytułu zatrudnienia.
  4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
  5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
      1) kontrola bieżącej pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
      2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków, 
      3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
      4) wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
      5) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków.
  6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
  § 19
  1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
  2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu z tym, że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.

  Rozdział V - Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  § 20
   1. Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią:
      1) wpływy ze składek członkowskich,
      2) darowizny, spadki, zapisy,
      3) wpływy z ofiarności publicznej,
      4) dotacje,
      5) dochody z własnej działalności.

  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
  3. Do reprezentowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes i wiceprezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu – działających wspólnie.
  4. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania oraz maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań majątkowych podejmuje Walne Zebranie Członków.
  5. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
  6. Rokiem sprawozdawczym jest:
      1) rok obrachunkowy tj. kalendarzowy,
      2) rok akademicki trwający od 1 października do 30 września roku następnego.

  Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  § 21
  Zmiana Statutu lub rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  § 22
  W przypadku rozwiązania i likwidacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
      1) majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.
      2) likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.
  § 23
  Zmiana Statutu wywiera skutki prawne z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.Jednolity tekst, uchwalony przez Walne Zebranie Członków TUTW dnia 16 czerwca 2011 r.
  Podpisy Zarządu TUTW
  1. Prezes Zarządu – Weronika Zwierzyńska
  2. Wiceprezes Zarządu – Romana Sterna