Statut

  STATUT TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w URSUSIE

  Rozdział I -  Postanowienia ogólne
  §  1
  Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zwane dalej „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, jest organizacją dobrowolną, samorządną i neutralną światopoglądowo osób starszych, działających w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia oraz turystyki o celach nie zarobkowych.
  § 2.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych Ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.
  § 3
  Siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus m.st.Warszawy.
  Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus i miasto st. Warszawa.
  § 4
  Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Biblioteką Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
  § 5
  Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami oraz dotacje.Rozdział IICele i środki działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  § 6
  Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych.
  § 7.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele, w szczególności przez:organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć, organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej, organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych oraz wczasów, udział w badaniach naukowych, szczególnie w zakresie gerontologii społecznej, organizowanie konferencji naukowych, współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyką trzeciego wieku,
  współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku, inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  prowadzenie zespołów zainteresowań, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Rozdział III - Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ich prawa i obowiązki.
  § 8.
  Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:członków zwyczajnych członków honorowych członków wspierających
  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym i nie pozbawiona praw publicznych.
  Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź osoba fizyczna, która uznaje cele statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  § 9
  Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
  Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku według wzoru ustalonego przez Zarząd oraz wpłaca wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
  Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Towarzystwa.
  Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
  § 10
  Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są:aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  popierać działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zmierzające do wzrostu i znaczenia roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego środowiska,
  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  regularnie opłacać składki w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków w oparciu o wniosek przedłożony przez Zarząd.
  do posiadania aktualnej legitymacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Członkowie zwyczajni Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
  brania udziału we wszystkich formach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
  brania udziału w Walnym Zebraniu Członków,
  wybierania i wybieralności do organów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  wglądu w protokóły Walnych Zebrań Członków, rocznych sprawozdań Zarządu, planów(budżetu) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, protokółów Komisji Rewizyjnej, pism pokontrolnych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
  odwołania się do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  Członkowie honorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w ust.2 pkt.2- 4 i 7. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przestrzegania Statutu. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
  § 11.Ustanie członkostwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje przez:skreślenie z listy członków,
  wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  § 12.Skreślenie z listy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w przypadku:pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
  śmierci członka.

  Wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje w przypadku:działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i regulaminami Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku, w rozumieniu roku akademickiego tj. od 1 października do 30 września roku następnego,
  utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  rażącego naruszenia zasad statutowych.

  Ustanie członkostwa wspierającego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje przez:dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa,
  zaprzestanie działalności wspierającej,
  utratę osobowości prawnej,
  wykluczenie uchwałą Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał,

  Członkostwo członka honorowego ustaje przez:skreślenie z rejestru członków z powodu śmierci członka,
  wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał.

  § 13.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowi przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
  Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
  Rozdział IVWładze Towarzystwa§ 14.Władzami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:Walne Zebranie Członków,
  Zarząd,
  Komisja Rewizyjna.

  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa 3 lata.
  Wybór władz ( ust.1 pkt.2 i 3. odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze konstytuują się we własnym zakresie tego samego dnia, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków.
  Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
  W drugim terminie uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu Członków.
  § 15.Najwyższą władzą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków nie jest władne do podjęcia uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w § 14 ust. 4 Statutu: – Zarząd może wyznaczyć drugi termin w tym samym dniu i po upływie 30 minutowego oczekiwania niezależnie od ilości obecnych członków – zebranie jest władne do podejmowania uchwał. Warunkiem jest uprzedzenie członków o takiej ewentualności w zawiadomieniu dotyczącym zwołania Walnego Zebrania Członków.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:z własnej inicjatywy,
  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz, protokolant.
  § 16.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:uchwalenie programu działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, regulaminów i planów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  uchwalanie zmian Statutu,
  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa,
  nadawanie godności członka honorowego.

  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
  członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

  § 17.Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z 5 – 9 członków, w tym prezesa , 1 wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
  Do kompetencji Zarządu należy:reprezentowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
  podejmowanie uchwały o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
  prowadzenie spraw członkowskich,
  kierowanie bieżącą pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  powoływanie Rady Programowej, Komisji stałych i doraźnych oraz zespołów w miarę potrzeby,
  uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
  składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz planów działania na Walnym Zebraniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  zarządzanie majątkiem i funduszami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego.

  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje członek Zarządu prowadzący zebranie oraz protokolant. Do protokółu załącza się listę uczestniczących w posiedzeniu.
  Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.
  § 18.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
  Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, w pełni suwerennym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z którymkolwiek członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podporządkowania z tytułu zatrudnienia.
  Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  kontrola bieżącej pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
  występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
  składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków.
  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  § 19W przypadku zmniejszenia się składu władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
  Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu z tym, że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
  Rozdział VMajątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku§ 20Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią:wpływy ze składek członkowskich,
  darowizny, spadki, zapisy,
  wpływy z ofiarności publicznej,
  dotacje,
  dochody z własnej działalności.

  Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
  Do reprezentowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes i wiceprezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu – działających wspólnie.
  Decyzje w sprawach nabywania, zbywania oraz maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań majątkowych podejmuje Walne Zebranie Członków.
  Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
  Rokiem sprawozdawczym jest:rok obrachunkowy tj. kalendarzowy,
  rok akademicki trwający od 1 października do 30 września roku następnego.

  Rozdział VIZmiana statutu i rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku§ 21.Zmiana Statutu lub rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.§ 22.W przypadku rozwiązania i likwidacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku:majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.
  likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.
  § 23.Zmiana Statutu wywiera skutki prawne z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.Jednolity tekst, uchwalony przez Walne Zebranie Członków TUTW dnia 16 czerwca 2011 r.Podpisy Zarządu TUTW1.Prezes Zarządu – Weronika Zwierzyńska
  2.Wiceprezes Zarządu – Romana Sterna