Władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków TUTWW dniu 23 maja 2019 r. odbyło się kolejne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie członków TUTW im, Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie. Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu przekazanym wszystkim członkom w stosownym terminie. Do Prezydium Walnego Zebrania zostali wybrani: Hanna Kuran jako Przewodnicząca, Jadwiga Chojnacka jako Sekretarz i Elżbieta Pawłowska jako Protokolant. Spośród zebranych uczestników wyłoniono również dwie komisje Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjną.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego przez Prezes Lucynę Wasilewską i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi. Uchwałą Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano podniesienie składek członkowskich do 100,- PLN.

Przeprowadzono wybory do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład 7 osobowego Zarządu zostali wybrani (w porządku alfabetycznym): Zbigniew Augustynowicz, Jadwiga Chojnacka, Grażyna Elsner-Mielniczek, Jadwiga Iljin, Maria Pisarek, Alicja Stanulewicz, Lucyna Wasilewska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Kasperska, Mirosław Materski, Grażyna Wojtan.

Zarząd ukonstytuował się w następująco:
Lucyna Wasilewska – Prezes
Grażyna Elsner-Mielniczek – Wiceprezes i Sekretarz
Jadwiga Chojnacka – Skarbnik
Zbigniew Augustynowicz – Członek ds. programowych
Jadwiga Iljin – Członek ds. zespołów zainteresowań i zajęć dodatkowych
Maria Pisarek – Członek ds. członkowskich
Alicja Stanulewicz – Członek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Mirosław Materski – Przewodniczący
Maria Kasperska – Członek
Grażyna Wojtan – Członek